Investment Knowledge

Articles and tips on financial planning, investment tactics, and financial products

 • ทฤษฎีว่าด้วยการฟื้นเศรษฐกิจไทย (2) Y=C+I+G-T+X-M

  Posted on 26-10-2020

            ครั้งที่แล้วผมกล่าวถึง 2 ภาคเศรษฐกิจใหญ่ของไทยคือภาคการส่งออกสินค้าและบริการ (ประมาณ 60% ของจีดีพี) และภาคการบริโภค (50% ของจีดีพี) ว่าน่าจะฟื้นตัวได้อย่างเชื่องช้า ทำให้การฟื้นตัวโดยรวมของเศรษฐกิจไทยใน 2-3 ปีข้างหน้าไม่สดใสมากนัก และการฟื้นตัวที่ดีขึ้นเล็กน้อยในช่วง 3-4 เดือน ที่ผ่านมาก็น่าจะอ่อนตัวลงไปอีกใน 3-6 เดือนข้างหน้า เพราะยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศหลัก ๆ ทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากและคงจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว และเมื่อเป็นเช่นนั้นประเทศไทยก็จะยิ่งไม่ต้องการเปิดประเทศเพื่อรับ นักท่องเที่ยว

            ทั้งนี้ กระทรวงท่องเที่ยวประเมิน ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของไทยใน ปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 0.75 ล้านล้านบาทถึง 1.5 ล้านล้านบาท ส่วนต่างนั้นคำนวณจากรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจทำรายได้ให้ประเทศไทยในปีหน้าเพียง 0.25 ล้านล้านบาทถึง 1.0 ล้านล้านบาทเท่านั้น เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 2 ล้านล้านบาทและจากคนไทยเที่ยวไทยอีก 1 ล้านล้านบาท

            ดังนั้นจึงต้องหันมาดูภาคเศรษฐกิจอื่นอีก ซึ่งภาคการส่งออกสินค้าและบริการและภาคการบริโภคนั้น ผมได้กล่าวถึงไปแล้วและครั้งนี้จึงขอเขียนเกี่ยวกับการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐ

            1) การลงทุนเอกชน: มีสัดส่วนประมาณ 25-30% ของจีดีพีและแม้จะไม่ได้มีสัดส่วนสูงเท่ากับการส่งออกหรือการบริโภค แต่จะมีความสำคัญสูงสุดในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและความยั่งยืน ทั้งนี้เพราะการลงทุนมีประโยชน์หลายประการ คือ

            * ทำให้มีการใช้จ่ายในทันทีเมื่อเริ่มลงทุนรวมทั้งการจ้างงานที่จะต้องเพิ่มขึ้นด้วย

            * เป็นการสร้างกำลังการผลิตและการจ้างงานในอนาคตอีกยาวนานหลายสิบปี ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวและจีดีพีเพิ่มขึ้นในระยะยาวแตกต่างจากการใช้จ่ายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ให้ผลในเวลาอันสั้น แล้วก็หมดไป

            * การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่มาในประเทศไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในอุปกรณ์หรือเครื่องจักรรุ่นใหม่ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ย่อมจะต้องดีกว่าของเดิม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหารเข้ามาใช้ ซึ่งล้วนแต่จะเป็นการทำให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจและช่วยเพิ่มผลิตภาพ ดังนั้นการลงทุนและเทคโนโลยีจึงเป็นหัวจักรในการขับเคลื่อนความเจริญของประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง

            ดังนั้น ผมจึงจะให้ความสำคัญมากที่สุดกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่มีความชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายในประเทศ ว่าประเทศไทยมียุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงในการเดินไปข้างหน้าเพื่อเผชิญกับโลกที่ต้องอยู่กับโควิด-19

            ความเชื่อมั่นดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมาก เพราะดังที่เรารับรู้กันในตำราเศรษฐศาสตร์ว่าการลงทุนนั้นไม่ขึ้นกับจีดีพี (จึงใช้คำว่าเป็น autonomous expenditure) และอาจขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยบ้างแต่เป็นส่วนน้อย โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนจะ "กล้า" ลงทุนก็เมื่อมีความมั่นใจว่าอนาคตสดใส ทำให้มีความกล้าได้กล้าเสียหรือที่ Keynes กล่าวว่าเป็น "animal spirits" ของผู้ประกอบการ

            2) การใช้จ่ายของภาครัฐและการเก็บภาษี: คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 24-25% ของจีดีพีตามลำดับ ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยที่จะมาขับเคลื่อนการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจได้มากนัก เว้นแต่การใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในกรณีของไทยนั้นงบประมาณตรงนี้น่าจะมีไม่เกิน 4-5% ของจีดีพีเท่านั้น ในส่วนอื่น ๆ นั้นจะเป็นการเก็บภาษีจากประชาชนเพื่อไปจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการกับการนำเอาเงินไปอุดหนุนคนที่มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กล่าวคือการใช้จ่ายของรัฐส่วนใหญ่นั้น น่าจะเป็นการช่วยแบ่งเค้ก (จีดีพี) ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้ขนาดของเค้กใหญ่ขึ้น

            ดังนั้น ส่วนของการใช้จ่ายของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวนั้นมีไม่มากนัก กล่าวคือการลงทุนของภาครัฐนั้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4-5% ของ จีดีพี ส่วนนี้สามารถมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชน (อีก 25% ของจีดีพี) ได้หากเป็นการลงทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดยุทธศาสตร์ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ชัดเจน กล่าวคือรัฐบาลรู้ว่าจะนำพาเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางใด ไปยืนจุดไหนในเศรษฐกิจโลกหลังโควิด-19 ภาคเอกชนก็จะ "รู้ทาง" และเกิดความมั่นใจ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางเดียวกัน

            แต่ในสภาวะปัจจุบันที่ดูเสมือนจะปล่อยให้ธนาคารพาณิชย์เป็นแกนนำในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของสินเชื่อทั้งหมดโดยไม่มีทิศทางในภาพใหญ่ที่ชัดเจนนั้น มีความเสี่ยงว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างแบบ "ซื้อเวลา" เพื่อรอวัคซีนทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทย นอกจากจะขาดทิศทางแล้วก็ยังจะขาดพลังอีกด้วย โดยเฉพาะในสภาวะที่การเมืองมีความไม่แน่นอนและมีความขัดแย้งสูงครับ

  Close
 • Y = C+I+G-T+X-M

  Posted on 19-10-2020

            การจะฟื้นจีดีพี (Y) นั้นสามารถทำได้โดยการกระตุ้นการบริโภค (C) การลงทุน (I) การใช้จ่ายของรัฐ (G) การลดภาษี (T) ส่งออกสินค้าและบริการไปต่างประเทศ (X) และการลดการนำเข้า (M) ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการนำเสนอและออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัว โดยอาศัยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ผมคิดว่าการจะฟื้นเศรษฐกิจไทยให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนนั้นจะต้องทำความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าที่ได้กล่าวมาข้างต้น

            หากจะเรียงลำดับของปัจจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าว ตามความสำคัญในเชิงของขนาดของภาคเศรษฐกิจเมื่อคำนึงถึงกับเศรษฐกิจไทยก็จะลำดับปัจจัยกล่าวได้ดังนี้

            1) การส่งออกสินค้าและบริการ: มีสัดส่วนประมาณ 60% ของจีดีพี โดยแบ่งคร่าว ๆ ได้ว่า การส่งออกสินค้านั้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 48% ของจีดีพี ซึ่งลดลงจากเมื่อ 5-6 ปีก่อนหน้าที่การส่งออกสูงถึง 53-54% ของจีดีพี ส่วนหนึ่งเพราะการแข็งค่าของเงินบาทประมาณ 20% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศลดลง

            การแข็งค่าของเงินบาทนั้น ผมมีความเห็นว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายการเงินของไทยที่ตึงเกินไป (เห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อของไทยที่ต่ำเพียง 0.4% ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเทียบกับเงินเฟ้อสหรัฐที่เฉลี่ย 1.5% ต่อปีในช่วงเดียวกัน) และการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่ทำรายได้ดีและนำเข้าเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

            แต่หากมองไปในอนาคตเพื่อการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น ภาคการส่งออกสินค้าและบริการ น่าจะไม่ใช่หัวจักรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพราะการส่งออกสินค้านั้นมีข้อจำกัดหลายประการคือ เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวอย่างเปราะบาง การที่นโยบายการเงินของไทยยังไม่ผ่อนปรน ทำให้เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่า การที่ประเทศไทยขาดแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือ การที่ประเทศไทยไม่เจรจาเปิดตลาดหรือเข้าร่วมกลุ่มการค้าเสรีเช่น TPP และการที่อุตสาหกรรมส่งออกหลักของไทย เช่น รถยนต์กำลังถูกคุกคามโดยรถไฟฟ้า

            สำหรับการท่องเที่ยวนั้นก็เห็นได้ชัดว่าคนไทยกลัวโควิด-19 ทำให้คนไทยต้องการอยู่อย่างปลอดโควิด-19 แต่โลกกำลังอยู่ร่วมกับโควิด-19 และล่าสุดยังมีการระบาดเพิ่มขึ้นอีกด้วย

            2) การบริโภคภายในประเทศ: มีสัดส่วนประมาณ 50% ของจีดีพี แต่ในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาดูเสมือนว่ามีแนวโน้มการบริโภคจะลดลงจากจุดสูงสุดประมาณ 55% ของจีดีพี และเป็นไปได้ว่าจะลดลงไปอีกในระยะยาวเพราะการแก่ตัวลงของประชากร แต่ประเด็นสำคัญคือการบริโภคนั้นในระยะสั้นและระยะกลาง (3-4 ปี) จะถูกกำหนดโดยรายได้ (หรือจีดีพี) กล่าวคือ c=f(y) โดยสมการพื้นฐานคือ y=a+by เช่น หาก y=1,000, a=100, b=0.7 ก็แปลว่า c=100+700=800 เป็นต้น

            เวลาที่รัฐบาลมีมาตรการที่ช่วยออกเงินค่าท่องเที่ยวให้ส่วนหนึ่งเป็นเวลา 3-6 เดือนนั้น ผลคือการทำให้คนไทยมาท่องเที่ยวเร็วขึ้น (bring tourism spending forward) กล่าวคือมาท่องเที่ยวตอนนี้แทนการท่องเที่ยวในภายหลังที่มาตรการยุติไปแล้ว จึงจะไม่ใช่การฟื้นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแต่เป็นการซื้อเวลา

            มาตรการให้ลดภาษีเมื่อซื้อสินค้าถึง 30,000 บาทในระยะเวลาจำกัดที่กำหนด ก็จะเป็นไปในลักษณะเดียวกันคือเป็นมาตรการเร่งการใช้จ่ายปัจจุบัน แต่ในอนาคตกำลังซื้อก็จะต้องลดลง ที่สำคัญคือในภาวะปัจจุบันที่เศรษฐกิจตกต่ำและคนเริ่มตกงานเป็นจำนวนมากนั้น มนุษย์เงินเดือนหลายคนคงจะรับรู้ความไม่แน่นอนในอนาคต จึงน่าจะพยายามเพิ่มการออม (เผื่อต้องตกงาน) เพื่อมีเงินใช้ยามฉุกเฉินซึ่งการออมเพิ่มก็คือการลดการบริโภคลง

            ในขณะเดียวกัน ผู้กู้รายย่อยหลายล้านคนกำลังจะมีปัญหาจ่ายดอกเบี้ยและจ่ายคืนหนี้ (บัตรเครดิต เงินกู้ส่วนบุคคล ผ่อนรถยนต์และผ่อนบ้าน) ธนาคารไม่ได้ ซึ่งเมื่อธนาคารเร่งปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารอาจยอมลดหนี้ลงให้บ้าง แต่จะต้องตามมาด้วยลดเพดานของการก่อหนี้และลดวงเงินในการรูดบัตรเครดิต ทำให้กำลังซื้อและการบริโภคในอนาคตของลูกหนี้หลายล้านคนจะต้องถูกจำกัดไปอีกหลายปี

  Close
 • ความน่าเป็นห่วงของเศรษฐกิจ(4)

  Posted on 12-10-2020

            ครั้งที่แล้วผมกล่าวถึงข้อกังวลว่าการที่กลุ่ม CARE เสนอให้รัฐบาลลงเงินไปเพิ่มทุนให้ SME ไทยมูลค่าสูงถึง 2 ล้านล้านบาทนั้น จะเป็นภาระทางการคลังจนน่าวิตกหรือไม่ ซึ่งคำตอบของผมคือ หากไม่ทำอะไรเพราะกลัวความเสี่ยงทางการคลังก็จะเกิดการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยธนาคารพาณิชย์ต่างคนต่างทำ ที่ไม่น่าจะตอบสนองความต้องการของประเทศไทยโดยรวม

            นอกจากนั้น ผมนำเสนอข้อมูลในอดีตที่สะท้อนว่ารัฐบาลเกือบจะไม่เคยลดมูลค่าสาธารณะ มีแต่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น การรักษาวินัยทางการคลังคือการใช้จ่ายของภาครัฐในยามวิกฤติที่สามารถขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างมีคุณภาพและเมื่อจีดีพีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง สัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อจีดีพีก็จะลดลงไปเองเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2543-2551

            บางคนอาจตั้งข้อสงสัยว่าจะปล่อยให้ SME เป็นผู้กำหนดทิศทางและโครงสร้างเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างไรคำตอบคือผมยอมรับว่าผมเองก็ไม่ทราบว่าเราควรจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางใดเพราะเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก แต่รู้ว่าหากไม่ทำอะไรเลยสถานการณ์อาจจะเลวร้ายขึ้นอีกอย่างมาก

            และมีความเชื่อว่าผู้ประกอบการของไทยมีความสามารถ มีความมุ่งมั่นและมีความรู้กว้างไกลเพียงพอที่จะกล้าเสี่ยงอย่างมีความสุขุมในอดีตเองผมก็เคยเป็นห่วงว่าการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจไปให้หมู่บ้านจะมีปัญหา แต่ก็ต้องยอมรับว่ามาวันนี้ผมเห็นแล้วว่ากองทุนหมู่บ้านนั้นทำได้สำเร็จและเป็นประโยชน์ทำให้รัฐบาลเติมเงินให้ส่วนนี้มาโดยตลอด

            ต่อมาคือ การตั้งคำถามว่าการให้ ธปท. พิมพ์เงินออกมาเป็นจำนวนมากซื้อพันธบัตรรัฐบาลแบบเกือบให้เปล่าเช่นนี้ จะเป็นการทำลายวินัยทางการเงินหรือไม่ คำตอบคือการทำเช่นนี้ย่อมมีความเสี่ยงว่าในอนาคตรัฐบาลอาจจะกดดัน ธปท.บ่อยครั้งให้พิมพ์เงินใหม่ให้รัฐบาลใช้

            แต่ตรงนี้ต้องถามต่อไปว่าภัยอันตรายอยู่ตรงไหนคำตอบคือการกระทำดังกล่าวเสี่ยงที่จะทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด (เป็น hyperflation) และทำให้เงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว เพราะกลัวว่าเงินบาทจะกลายเป็นเศษกระดาษ แต่ในภาวะปัจจุบันนั้นในประเทศไทยเงินเฟ้อต่ำต้อยและติดลบมา 2-3 ปีแล้วและเงินบาทก็มีแต่จะแข็งค่า ดังนั้น การพิมพ์เงินเพิ่มจึงน่าจะให้ประโยชน์มากกว่าจะเป็นโทษ

            ที่สำคัญคือในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมานั้น เงินเฟ้อทั่วโลกมีแต่ลดลงต่ำจนติดดิน แม้ว่าธนาคารกลางในประเทศพัฒนาแล้วพิมพ์เงินออกมาซื้อพันธบัตรและหุ้นอย่างกว้างขวาง และในจำนวนหลายล้านล้านดอลลาร์ แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ และในบางประเทศการกดดอกเบี้ยลงไปจนติดลบก็ยังไม่สามารถทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นมา (วันนี้คนที่ซื้อพันธบัตร 10 ปีของรัฐบาลเยอรมนีต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับรัฐบาลเยอรมนี)

            ดูตัวเลขที่สะท้อนการพิมพ์เงินของธนาคารกลางสหรัฐก็จะพบว่างบดุล (balance sheet) ของธนาคารกลางสหรัฐเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2548 มาเป็น 4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2557 และเพิ่ม เป็น 7 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2563 แต่ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐก็ยังกังวลว่าเงินเฟ้อต่ำเกินไปจนต้องเปลี่ยนกรอบนโยบายการเงินเป็น flexible average inflation targeting

            ในช่วงปี 2548 งบดุลของธนาคารกลางสหรัฐ อีซีบี และญี่ปุ่น มีมูลค่ารวมกันเท่ากับ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์และเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่าเป็น 15.9 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้ ในขณะที่ปริมาณเงินบาทที่เรียกว่า M1 นั้น เพิ่มขึ้น 3 เท่าจาก 0.8 ล้านล้านบาทมาเป็น 2.4 ล้านล้านบาท ซึ่งผมเชื่อว่าการพิมพ์เงินที่จำกัดจำนวนของ ธปท.นั้น เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นมาโดยตลอด เพราะในช่วง 15 ปีดังกล่าวเงินบาทมีความขาดแคลนมากกว่าเงินสกุลหลักของโลก ข้อสรุปคือ ธปท.สามารถพิมพ์เงินเพิ่มได้อีกมาก โดยมีความเสี่ยงต่ำมากที่จะกระตุกให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

            แต่ก็อาจมีการแย้งอีกได้ว่าการพิมพ์เงินบาทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนั้นจะทำให้เงินบาทมีจำนวนมากเกินกว่าทุนสำรองระหว่างประเทศที่หนุนหลังเงินบาทอยู่ในขณะนี้ กล่าวคือเงินบาทนั้นจะต้องมีการหนุนหลังโดยทองคำหรือเงินตราต่างประเทศ ที่มีอยู่ในทุนสำรองของ ธปท. ซึ่ง ณ วันนี้ประเทศไทยมีทุนสำรองสุทธิเท่ากับ 277,400 ล้านดอลลาร์หรือเท่ากับ 8.65 ล้านล้านบาท แปลว่าที่อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ธปท.สามารถพิมพ์เงินบาทออกมาได้ทั้งหมดเท่ากับ 8.65 ล้านล้านบาท แต่ปัจจุบันมีเงินบาทหมุนเวียนอยู่ประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท ดังนั้นการจะพิมพ์เงินบาทเพิ่มขึ้นนั้นไม่ควรจะถูกจำกัดโดยเงื่อนไขที่ว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยมีอยู่ไม่เพียงพอ

            แต่ตรงนี้ผมเห็นว่าเป็นการมองเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินแบบดั้งเดิมที่ไม่จำเป็นจะต้องนำมาเป็นเกณฑ์ เพราะหากพิมพ์เงินมากขึ้นแล้วเงินบาทอ่อนค่าก็จะกลับกลายเป็นว่าจะสามารถพิมพ์เงินบาทเพิ่มขึ้นได้อีก (เช่นหากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 40 บาท ก็จะสามารถพิมพ์เงินบาทได้ 11.1 ล้านล้านบาท เป็นต้น)

            ดังนั้น ปัจจัยที่จะต้องให้ความสำคัญคือแนวโน้มของเงินเฟ้อ ซึ่งหากยังต่ำติดดินก็จะยังมี policy space ในการเพิ่มปริมาณเงินในระบบได้อีกมากครับ

  Close

ความน่าเป็นห่วงของเศรษฐกิจ (3)

Posted on 05-10-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ความน่าเป็นห่วงของเศรษฐกิจ (2)

Posted on 28-09-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ความน่าเป็นห่วงของเศรษฐกิจ (1)

Posted on 21-09-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

การเปลี่ยนกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน เป็น Average Inflation Target ของ FED

Posted on 15-09-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

การดูแลผู้สูงอายุ (2)

Posted on 08-09-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

การดูแลผู้สูงอายุ (1)

Posted on 31-08-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ควบคุมระดับ 'คอเลสเตอรอล-ไตรกลีเซอไรด์'

Posted on 24-08-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

คอเลสเตอรอล

Posted on 17-08-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

คุยกันเรื่องทองคำ

Posted on 10-08-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19

Posted on 03-08-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

5 Mistakes in Retirement Planning

Posted on 30-07-2020 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ท้าทายประเทศไทย

Posted on 29-07-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เศรษฐกิจแย่แล้ว ทำไมหุ้นจึงปรับตัวขึ้น? (2)

Posted on 20-07-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

'อย่าให้การ์ดตก' VS 'Animal Spirits'

Posted on 30-06-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

Posted on 22-06-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โรคอ้วน (3)

Posted on 15-06-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โรคอ้วน (2)

Posted on 08-06-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โรคอ้วน(1)

Posted on 01-06-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เมืองเปิดแต่ปัญหาไม่จบ

Posted on 28-05-2020 By : โดย พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

โดย พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

การคลายล็อกเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ ช่วยภาคท่องเที่ยวโดยเร็ว

Posted on 27-05-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

หุ้น FAANG คืออะไร

Posted on 19-05-2020 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

เศรษฐกิจไทยหลังการเริ่มคลายล็อก (3)

Posted on 18-05-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เงินดอลลาร์จะล่มสลายแล้วจริงหรือ?

Posted on 12-05-2020 By : โดย พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

โดย พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

เศรษฐกิจไทยหลังการเริ่มคลายล็อก (2)

Posted on 11-05-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เศรษฐกิจไทยหลังการเริ่มคลายล็อก (1)

Posted on 05-05-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

'COVID-19' เศรษฐกิจกับจีดีพี (2)

Posted on 27-04-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

'COVID-19' เศรษฐกิจกับจีดีพี

Posted on 27-04-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

แผนเปิดเมืองรีสตาร์ตธุรกิจ

Posted on 20-04-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ปรับสมดุลพอร์ต รับสภาวะไม่แน่นอนด้วยหุ้นกู้

Posted on 14-04-2020 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

ไวรัสกับเศรษฐกิจ

Posted on 13-04-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

อยู่กับหรือเอาชนะ COVID-19 ?

Posted on 07-04-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

'COVID-19' บทเรียนจากจีน

Posted on 30-03-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

5 ขั้นตอนสู่เป้าหมายการออมที่ใครๆก็ทำได้

Posted on 24-03-2020 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

'COVID-19' อาหารเสริมช่วยได้หรือไม่ ?

Posted on 23-03-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เรื่องของราคาน้ำมัน

Posted on 16-03-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กลัว 'Covid-19' (2)

Posted on 10-03-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กลัว 'Covid-19' (1)

Posted on 02-03-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ไขข้อข้องใจ ภาษีที่ดิน

Posted on 18-03-2020 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

อายุ 1 ปีที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ของท่านมีค่าเท่าไร ?

Posted on 24-02-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

6 เคล็ดลับเสริมสร้างสุขภาพการเงิน

Posted on 18-03-2020 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

มองเศรษฐกิจไทยในระยะยาว (2)

Posted on 17-02-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

มองเศรษฐกิจไทยในระยะยาว (1)

Posted on 17-02-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

Hedge Fund เสี่ยงกว่ากองทุนรวมทั่วไปจริงหรือ

Posted on 27-01-2020 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

เศรษฐกิจไทยปี 2563 (2)

Posted on 27-01-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เศรษฐกิจไทยปี 2563 (1)

Posted on 13-01-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

งานวิจัยล่าสุดที่อาจนำไปสู่ยารักษาโรคอัลไซเมอร์

Posted on 06-01-2020 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โรคอัลไซเมอร์กับ 'ยีน APOE e4'

Posted on 30-12-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

จะป้องกัน 'โรคสมองเสื่อม' ได้อย่างไร (4)

Posted on 24-12-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

สร้างวินัยการลงทุนด้วยกลยุทธ์ DCA

Posted on 19-12-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

จะป้องกัน'โรคสมองเสื่อม'ได้อย่างไร (3)

Posted on 16-12-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

Super Saving Fund อัพเดทกองทุนน้องใหม่ มาแทน LTF

Posted on 12-12-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

จะป้องกันโรคสมองเสื่อมได้อย่างไร (2)

Posted on 09-12-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

จะป้องกันโรคสมองเสื่อมได้อย่างไร (1)

Posted on 03-12-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กองทุนรวมทำงานอย่างไร?

Posted on 25-11-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

จุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ นโยบายการค้าของทรัมป์ (2)

Posted on 25-11-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

จุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ ของนโยบายการค้าของทรัมป์ (1)

Posted on 18-11-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

7 เคล็ดลับเตรียมตัวเกษียณที่คุณเริ่มได้ทันที

Posted on 13-11-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพ (3)

Posted on 11-11-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

“สหกรณ์” จุดเปราะบางเสถียรภาพระบบการเงิน?

Posted on 07-11-2019 By : โดย KKP Research

โดย KKP Research

ประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับสุขภาพ (2)

Posted on 05-11-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ประกันสังคม เงินออมเกษียณที่ท่านอาจยังไม่รู้

Posted on 29-10-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

ประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับสุขภาพ (1)

Posted on 29-10-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เศรษฐกิจโลก - เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวปีหน้า ? (3)

Posted on 22-10-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เศรษฐกิจโลก-เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวปีหน้า ? (2)

Posted on 22-10-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

Rule of 72 เลขมหัศจรรย์ดอกเบี้ยทบต้น

Posted on 15-10-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

เศรษฐกิจโลก-เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวปีหน้า ? (1)

Posted on 07-10-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เงินล้านที่ 2 หาง่ายกว่า ล้านแรก

Posted on 08-10-2019 By : Goal keeper

Goal keeper

ทองคำใช้ทำอะไร?

Posted on 01-10-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

ชีวิตที่มีคุณภาพหลังเกษียณ (4)

Posted on 30-09-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ชีวิตที่มีคุณภาพหลังเกษียณ(3)

Posted on 24-09-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

5 ข้อต้องรู้ ก่อนลงทุนทองคำ

Posted on 17-09-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

ชีวิตที่มีคุณภาพหลังเกษียณ (2)

Posted on 16-09-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ชีวิตที่มีคุณภาพหลังเกษียณ

Posted on 10-09-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ดุลบัญชีเดินสะพัด-ค่าเงินบาท และนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

Posted on 02-09-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ไขข้อสงสัยกับภาษีกองทุนรวมตราสารหนี้ใหม่

Posted on 28-08-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

นโยบายการเงินกับค่าเงินบาท

Posted on 26-08-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ปล่อยปละละเลยไม่ได้ แต่ต้องปล่อยวางให้ได้

Posted on 26-08-2019 By : Goal keeper

Goal keeper

4 สิ่งที่ควรรู้เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง

Posted on 20-08-2019 By : Phatra edge

Phatra edge

เศรษฐกิจไทยปัจจุบัน

Posted on 20-08-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

Posted on 13-08-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

NAV คืออะไร?

Posted on 06-08-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

การแก่ตัวอย่างรวดเร็วของประชากรไทย

Posted on 06-08-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

Impact of Interest Rates on Mutual funds

Posted on 30-07-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

5 ประโยชน์จาก 'การเดิน' และอันตรายจาก 'การนั่งนาน'

Posted on 30-07-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

Alpha ตัวชี้วัดความเป็นเลิศของกองทุน

Posted on 24-07-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3)

Posted on 22-07-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

Styles of Mutual Fund การลงทุนแบบไหนที่ใช่กับคุณ

Posted on 17-07-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (2)

Posted on 17-07-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

Benchmark ตัวชี้วัดช่วยวัดอะไร?

Posted on 09-07-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (1)

Posted on 08-07-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เป้าหมาย strong ได้ ด้วย Design Thinking (6)

Posted on 09-07-2019 By : โดย Goal Keeper

โดย Goal Keeper

Long-Short Strategy กลยุทธ์การลงทุนที่มากกว่า

Posted on 02-07-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ-จีน (4)

Posted on 02-07-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

Alternative Investment การลงทุนทางเลือกที่เป็นมากกว่าแค่ทางเลือก

Posted on 25-06-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ - จีน (3)

Posted on 25-06-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

Asset Allocation กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะกับคุณ

Posted on 18-06-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

เป้าหมาย Strong ได้ด้วย Design Thinking (5)

Posted on 18-06-2019 By : โดย Goal Keeper

โดย Goal Keeper

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ - จีน (2)

Posted on 18-06-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ทำไมต้องลงทุน Offshore ?

Posted on 11-06-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ-จีน (1)

Posted on 11-06-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

Passive Investing การลงทุนเชิงรับที่ได้ผลตอบแทนตาม Benchmark

Posted on 06-06-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

การพัฒนาเศรษฐกิจ (2)

Posted on 05-06-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

Healthy Aging - โรคอัลไซเมอร์

Posted on 28-05-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ทำไมเราต้องลงทุน ?

Posted on 28-05-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

การพัฒนาเศรษฐกิจ (1)

Posted on 28-05-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เป้าหมาย strong ได้ ด้วย Design Thinking (4)

Posted on 28-05-2019 By : โดย Goal Keeper

โดย Goal Keeper

เจรจาการค้าสหรัฐ-จีนถึงทางตัน

Posted on 21-05-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

4 เหตุผลที่คุณต้องวางแผนเกษียณตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน

Posted on 21-05-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

การดำเนินชีวิตให้อายุยืน (2)

Posted on 14-05-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ผู้ชนะพรีเมียร์ลีกมีได้แค่หนึ่งเดียว แต่ผู้ชนะทางการเงินมีได้ไม่จำกัด

Posted on 14-05-2019 By : โดย Goal Keeper

โดย Goal Keeper

Q&A ประกาศภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 2562

Posted on 09-05-2019 By : Phatra Edge

Phatra Edge

7 กลยุทธ์ลงทุนระยะยาว

Posted on 07-05-2019 By : โดย Phatra Edge

โดย Phatra Edge

การดำเนินชีวิตให้อายุยืน (1)

Posted on 07-05-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

'รถ EV' จะราคาเท่ากับ 'รถยนต์' ในปี 2022 ?

Posted on 30-04-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เป้าหมาย strong ได้ ด้วย Design Thinking (3)

Posted on 30-04-2019 By : โดย Goal Keeper

โดย Goal Keeper

มองต่างมุม ว่าด้วยการแก่ตัว (3)

Posted on 23-04-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

มองต่างมุม ว่าด้วยการแก่ตัว (2)

Posted on 23-04-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

มองต่างมุม ว่าด้วยการแก่ตัว (1)

Posted on 23-04-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ตลาดหุ้นไทย - ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2561 และแนวโน้มไตรมาส 1 ปี 2562

Posted on 02-04-2019 By : โดย พรทิพย์ ทันตสุวรรณ

โดย พรทิพย์ ทันตสุวรรณ

มองต่างมุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ (2)

Posted on 02-04-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

มองต่างมุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ (1)

Posted on 26-03-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เป้าหมาย strong ได้ ด้วย Design Thinking (2)

Posted on 26-03-2019 By : โดย Goal Keeper

โดย Goal Keeper

การหลับลึกเพื่อ (ชำระ) ล้างสมอง

Posted on 19-03-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

Modern Monetary Theory: ทำไมจะพิมพ์เงินมาใช้ไม่ได้?

Posted on 19-03-2019 By : โดย KKI Insight

โดย KKI Insight

แนวโน้มค่าเงินบาท (2)

Posted on 12-03-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เป้าหมาย Strong ได้ด้วย Design Thinking

Posted on 12-03-2019 By : โดย Goal Keeper

โดย Goal Keeper

ถอดแนวคิด บล.ภัทร “เมื่อโลกการลงทุนมีโอกาสมากกว่าที่คิด”

Posted on 06-03-2019 By : Forbes Thailand

Forbes Thailand

แนวโน้มค่าเงินบาท (1)

Posted on 06-03-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

นอนหลับไม่เพียงพอ เสี่ยงอันตรายโรค Alzheimer's

Posted on 06-03-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

การสงบศึกการค้าสหรัฐ-จีน

Posted on 26-02-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เป้าหมายชีวิต คิดแบบ Google (3)

Posted on 26-02-2019 By : โดย Goal Keeper

โดย Goal Keeper

ไม่วิ่งเพราะกลัวเจ็บหลัง

Posted on 18-02-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ไม่วิ่งเพราะกลัวเจ็บหัวเข่า

Posted on 12-02-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เป้าหมายชีวิต คิดแบบ Google (2)

Posted on 12-02-2019 By : โดย Goal Keeper

โดย Goal Keeper

เป้าหมายชีวิต คิดแบบ Google

Posted on 05-02-2019 By : โดย Goal Keeper

โดย Goal Keeper

เศรษฐกิจโลกจะเสี่ยงต่อการชะลอตัว อย่างรุนแรงและภาวะถดถอย

Posted on 05-02-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ตลาดหุ้นกับการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2019

Posted on 29-01-2019 By : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ตั้งเป้าอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

Posted on 29-01-2019 By : Goal Keeper

โดย Goal Keeper

นักลงทุนสถาบันต่างประเทศมองเศรษฐกิจปี 2019

Posted on 22-01-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

มุมมองการลงทุนในปี 2562

Posted on 22-01-2019 By : โดย ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

โดย ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน

Posted on 15-01-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

New Year Resolution

Posted on 15-01-2019 By : Goal Keeper

โดย Goal Keeper

ออกกำลังกาย 6 เดือน เพื่อให้อายุสมองลดลง 9 ปี

Posted on 08-01-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

จีนจะยอม 'ถอย' ในยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ?

Posted on 08-01-2019 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ - จีน (3)

Posted on 18-12-2018 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ - จีน (2)

Posted on 11-12-2018 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ-จีน

Posted on 04-12-2018 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ทำอย่างไรเมื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของ LTF กำลังจะหมดไป?

Posted on 27-11-2018 By : โดย สานุพัฐ รัตนมโนชัย

โดย สานุพัฐ รัตนมโนชัย

ความคืบหน้าของ 'รถ EA-AV' (3)

Posted on 27-11-2018 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ความคืบหน้าของ 'รถ EA-AV' (2)

Posted on 21-11-2018 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ความคืบหน้าของ 'รถ EA-AV'

Posted on 13-11-2018 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

แนวโน้มที่ไม่สู้ดีนักของเศรษฐกิจโลก (2)

Posted on 07-11-2018 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

แนวโน้มที่ไม่สู้ดีนักของเศรษฐกิจโลก (1)

Posted on 07-11-2018 By : โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

การไม่ออกกำลังกายมีโทษอย่างไร

Posted on 04-09-2018 By : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ปัญหาของ 'ตุรกี' มีมาก แต่ไม่น่าส่งผลกระทบในวงกว้าง

Posted on 21-08-2018 By : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

วิกฤติตุรกี ปัญหาคลาสสิคของประเทศเกิดใหม่

Posted on 21-08-2018 By : ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

โดย ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

'รถไฟฟ้า'

Posted on 07-08-2018 By : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

'สุสาน' โลกใหม่

Posted on 07-08-2018 By : ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์

โดย ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์

การตัดสินใจปรับขึ้น'ดอกเบี้ยนโยบาย'

Posted on 24-07-2018 By : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

แชมป์โลกมีได้เพียงหนึ่งเดียว

Posted on 24-07-2018 By : Goal Keeper

โดย Goal Keeper

'ดอกเบี้ยนโยบาย'จะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้?

Posted on 17-07-2018 By : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

"โลก-ไทย" ภายใต้กับดัก ศก. (2)

Posted on 17-07-2018 By : ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์

โดย ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์

การกีดกันการค้าที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น (2)

Posted on 10-07-2018 By : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

การกีดกันการค้าที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น (1)

Posted on 03-07-2018 By : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

"โลก-ไทย" ภายใต้กับดัก ศก. (1)

Posted on 03-07-2018 By : ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์

โดย ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์

ราศีที่จะมีหนี้สินล้นพ้นตัว

Posted on 02-07-2018 By : Goal Keeper

โดย Goal Keeper

เศรษฐกิจโต 4.8% แต่ทำไมยังไม่รู้สึก'ดี'? (2)

Posted on 25-06-2018 By : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ตลาดเกิดใหม่ยังคงเสี่ยงสูงสุด

Posted on 25-06-2018 By : ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์

โดย ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์

เศรษฐกิจโต4.8%แต่ทำไมยังไม่รู้สึก'ดี'?

Posted on 18-06-2018 By : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ใครๆ ก็มีเป้าหมายเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก

Posted on 18-06-2018 By : Goal Keeper

โดย Goal Keeper